Golden Blue Lotus Tara

Meditation Group, Moscow

 
 


Mantras

Manjushri: OM AH RA PA TSA NA DHI

Chenrezig: OM MANI PADME HUM

Vajrapani: OM VAJRA PANI HUM

Tara: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Medicine Buddha: TAYATHA OM BEKHANDZE BEKHANDZE MAHA BEKHANDZE BEKHANDZE RANDZA SAMUNGATE SOHA

PrajnaParimita: OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SOHA

 

Website admin: Nathan Foster.